§ 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.

Социални услуги, предoставяни от Асистент-24 ЕООД (asistent24.bg) са:

Предоставяне на придружители на болен в болнично завeдение:
почасово, дневно, нощно или 24 часово придружаване

2. Обгрижване в дома на обслужвания, съгласно неговите специфични необходимости, което включва:

* Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужвания;
* Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност и тежко заболяване;
* Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на лицето;
* Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения или занимания в дома или извън него;
*Придружаване при лекарска консултация и съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;

почасово, дневно, нощно или 24 часово обгрижване.

3. Други;

§ 2. НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

1.Лицето, желаещо да ползва социални услуги (или негов пълномощник) се свързва с нас, изпращайки заявка по образец (от страница “Заявка клиенти“) до и-мейл office@asistent24.bg или посещавайки ни в офиса на ул. Ралевица 87 А, кв. Манастирски ливади запад, Асистент-24 ЕООД (доставчика на услугата).

2. Въз основа на подадената заявка Асистент-24 ЕООД в рамките на 24 часа (за спешни случаи) или до 3 работни дни (за обикновени случаи) изпраща информация на Клиента за социалния асистент.
3. При одобрение от страна на клиента страните сключват договор за предоставяне на социална услуга

§ 3. ДОГОВОР И ЗАПЛАЩАНЕ

1.Договорът се сключва за периода, необходим за обгрижване на обслужвания. Той може да бъде едноседмичен, няколко дневен, месечен или годишен.

2.Договорът може да бъде прекратен до 10 дни от началната дата на предоставяне на услугата от двете страни по договора. Предвид спецификата на човешките взаимоотношения, предоставяме възможност при не напасване на характери да предоставим нов асистент за обгрижване на обслужвания.

3.При сключване на договор задължителен елемент на финансовите взаимоотношения е внасяне на депозит в размер на договорената едномесечна сума за предоставяне на услугата, с което се гарантира сигурността на заплащане на социалния асистент.

4.Заплащането на социални услуги, предоставени от Асистент-24 ЕООД, се извършва по договаряне, съгласно ЗСП и ППЗСП.

5.В случай на прекратяване на договора и изплащане на дължимите суми за предоставената услуга, първоначалният депозит се възстановява. В обратния случай, когато дължимата сума не бъде изплатена от клиента, депозитът не се възстановява и ще бъде използван за покриването на направените вече разходи по предоставената услуга.

6.За всички направени разходи клиентът получава фактура в двуседмичен период. Фактурите са без ДДС, по силата на чл. 40, т. 1 от ЗДДС извършването на социални услуги е освободена доставка по Закона за социално подпомагане (ЗСП).

7. След приключване на договора се подписва протокол за извършената работа.

§ 4. ОТГОВОРНОСТИ

1.Клиентът е отговорен да предоставя информацията за състоянието и условията за работа на социалния асистент обективно и честно.

2.Клиентът се задължава да ни уведоми, в случай на промяна или влошаване на състоянието на обслужвания или на условията за работа на социалния асистент.

3.Асистент-24 ЕООД е отговорна да предостави информацията за социалния асистент обективно и честно.

4.Асистент-24 не носи отговорност за човешките реакции и поведение на социалните асистенти под въздействие на стрес.